TS-Audiodesign der 3sat-Senderkennung 2003 – 2012

A u s z e i c h n u n g e n:

* Eyes and Ears Awards 2003:

„Beste senderbezogene Audiogestaltung und Komposition.“

* Silver Award Winner New York Festivals 2004